Cookies on Aspria
We use cookies for an optimal user experience. If you continue without changing your browser settings, Aspria assumes that you accept the cookies on the website. For further information about our cookie policy click here.
Close

Wettelijke vermeldingen

 

1. Wettelijke vermeldingen
2. Gebruiksvoorwaarden
2.1 Informatie Auteursrechten
2.1.1 Algemeen gebruik van de website
2.2 Gebruiksvoorwaarden voor de website

 

1. Wettelijke vermeldingen


De service provider voor deze website is:
Bedrijfsgegevens
Aspria Holdings BV
Hill Place House
55A High Street
London SW19 5BA
Tel: +44 20 8971 9900
security@aspria.com
www.aspria.com

Chief Executive Officer: Brian Morris
Maatschappelijke zetel: Amsterdam
Handelsregister: Kamer van Koophandel, Amsterdam.

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door Aspria Holdings BV (geregistreerd in Nederland, Vennootschapsnummer 33287052). De vennootschapsvertegenwoordiger is Brian Morris, Chief Executive.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Informatie met betrekking tot auteursrecht


Uw toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door u toegang te verschaffen en de website te gebruiken aanvaardt u de hiernavolgende voorwaarden en condities zonder beperking of kwalificatie. Tenzij anders vermeld is de inhoud van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de erin opgenomen tekst en afbeeldingen en hun opstelling het eigendom van Aspria. Alle handelsmerken die op deze website gebruikt worden of waarnaar wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. De website en de inhoud die vertoond wordt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, audio- en videomateriaal, html-codes, toetsen en teksten mogen op geen enkele manier gecopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geplaatst (posted), overgedragen of verdeeld worden of op computers worden geladen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Aspria, behalve dat het is toegestaan dat u één enkel exemplaar mag laden, afbeelden en afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik onder voorbehoud dat u het materiaal op geen enkele manier wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen ongewijzigd laat.

 

 

2.1.1 Algemeen gebruik van de website


De informatie die op deze website wordt vertoond is gratis en uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden; het creëert geen zakelijk verband of beroepsband tussen u en Aspria. Links op deze site zouden kunnen leiden naar diensten of websites die niet door Aspria worden beheerd. Er wordt geen uitspraak gedaan over garantie met betrekking tot de dergelijke andere diensten of websites en Aspria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke websites of diensten. Een link naar een andere website of dienst is geen bekrachtiging van die website of dienst. Eender welk gebruik u maakt van de informatie die door deze website wordt voorzien, of eender welke andere website of dienst waar via deze website naar wordt gelinked, is op uw eigen risico.

Aspria onderhoudt deze website in Duitsland en u stemt in met deze gebruiksvoorwaarden en eender welke wettelijke actie of handelswijze met betrekking tot deze website zal worden geregeld door het Duitse recht. Bij een poging eender welke wettelijke handeling tegen Aspria te ondernemen, bevestigt u expliciet dat Aspria vrij is het rechtsgebied van haar voorkeur te kiezen met het oog op de uitoefening van een dergelijke handeling. Aangezien u door het gebruik van deze site gekozen hebt dat de Duitse wet dergelijke handelingen regelt, zullen wij waarschijnlijk kiezen ons tegen dergelijke handelingen in Duitsland te verdedigen en we kunnen deze beslissing volledig naar eigen goeddunken nemen, ongeacht waar u in de wereld bent gedomicilieerd of vanwaaruit in de wereld u deze site bezocht.

 

2.2 Gebruiksvoorwaarden voor deze website

1. Alle afbeeldingen, tekst en/of grafische ontwerpen op deze website zijn beschermd door auteursrechten, tenzij anders vermeld, en mogen zonder schriftelijke goedkeuring van Aspria uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden van deze website, zoals beschreven op de website. Aspria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik en kan niet garanderen dat het vertoonde materiaal op de website geen inbreuk maakt op de wettelijke rechten van derde partijen.

2. Hoewel Aspria naar beste kunnen ervoor probeert in te staan dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is, is deze informatie niet wettelijk bindend. Aspria levert op geen enkele manier enige zekerheid of garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de geleverde informatie. Aspria aanvaardt evenmin enige verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen die deze website kan bevatten.

3. Aspria sluit verantwoordelijkheid uit voor kleinere gevallen van nalatigheid of plichtsverzuim, voorzover deze noch contractuele verplichtingen, noch leven, gezondheid of lichaam betreffen en geen betrekking hebben op de bepalingen in de wetgeving aangaande productaansprakelijkheid. Dit is ook van toepassing op plichtsverzuim door onze derden/tussenpersonen. Aspria zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen, met inbegrip in het bijzonder van de dagelijkse productie van back-up kopieën van alle data en programma's, om ongewenst verlies van data te voorkomen.

4. Alle berichten of ander materiaal dat via e-mail of in een andere vorm naar de website wordt gestuurd, met inbegrip van data, vragen, commentaren en dergelijke, zullen als niet-vertrouwelijk en derhalve niet als intellectuele eigendom worden behandeld. Al het materiaal dat naar de website wordt verstuurd wordt eigendom van Aspria en mag vrij en onbeperkt gebruikt worden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, publicatie, overdracht, openbaring, publicatie en distributie. Bovendien heeft Aspria de vrijheid gebruik te maken van enig onderdeel of materiaal toegeleverd aan haar website zoals ideeën, concepten, kennis en procedures, met inbegrip maar niet beperkt tot ontwikkeling, creatie en marketing van producten betreffende de toepassing van deze informatie. Aanspraak van gebruikers op rechten op intellectuele of commerciële handelsmerken blijft onaangetast.

 

5. Afbeeldingen op de website die mensen of locaties tonen zijn ofwel de eigendom van Aspria of worden gebruikt met de toepasselijke toestemming van de wettelijke eigenaar. Enig gebruik van deze afbeeldingen voor ander gebruik dan voor privédoeleinden door uzelf of andere mensen is verboden, voorzover geen andere voorziening op de gebruiksvoorwaarden van de website dit expliciet op een andere plaats op de website voorziet. Het onwettelijk gebruik van afbeeldingen zou inbreuk kunnen maken op auteursrechten, rechten betreffende handelsmerken, persoonlijke levenssfeer of publiciteit.

6. In het geval u deze website gebruikt, dient u de auteursrechten, de rechten betreffende de naam en handelsmerk zowel als de eigendomsrechten van derde partijen te respecteren. Alle Aspria websites zijn bijvoorbeeld beschermd met inbegrip van vertoonde afbeeldingen, muziek en merknamen. Geen van deze websites noch de eraan verbonden gebruiksvoorwaarden, mogen geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of een toekenning van enig recht op de eigendomsrechten in bezit van Aspria.

 

7. Aspria onderzoekt geen enkele website die via een link op haar eigen website toegankelijk is en is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites dan haar eigen of voor websites van derde partijen. Als u er zich via een link op de Aspria website toegang toe verschaft, doet u dit op eigen risico en zonder erkenning van Aspria.

Aspria verklaart expliciet dat de inhoud van de vreemde website waaraan de Aspria website gelinked is, vrij van onwettelijk materiaal is op het moment dat de link tot stand wordt gebracht. Aspria heeft geen enkele controle over het huidige of het toekomstige ontwerp of over de inhoud van de verbonden pagina. Derhalve neemt Aspria hierbij expliciet afstand van alle inhoud van alle verbonden pagina's die werden gewijzigd nadat de link met de Aspria website tot stand kwam.

 

8. Hoewel, waar toepasselijk, Aspria discussies, nieuws, berichten, mededelingenborden en dergelijke op de website controleert en onderzoekt, is Aspria hiervoor niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de inhoud van het communicatieforum, in het bijzonder wat betreft de fouten, misinformatie, smaadschrift, laster, weglatingen, reputatieschade, godslasterlijkheid, pornografie, religieuze intolerantie, bedreigingen of onnauwkeurigheden in de informatie die vervat is in het communicatieforum van de website. Het is verboden berichten te verzenden of beschikbaar te maken die onwettelijk, bedreigend, smadelijke, misleidend, obsceen, beledigend, provocatief, pornografisch of minachtend materiaal bevatten of materiaal dat gedrag vertoont, dat vatbaar is voor vervolging of dat aanzet tot zulk gedrag of dat strijdig is met onze statutaire bepalingen met betrekking tot gedrag.

Aspria zal volledig met de autoriteiten en de rechtbanken meewerken die Aspria eventueel zullen vragen of sommeren de indentiteit van een personen kenbaar te maken die de informatie of het materiaal hebben geleverd of het nieuws hebben bekendgemaakt. Aspria behoudt zich het recht voor elk ontoelaatbaar materiaal als bepaald in paragraaf 8 zonder verder bericht te wissen. Bovendien behoudt Aspria zich het recht voor elke gebruiker uit te sluiten die deze gebruiksvoorwaarden van diensten, en in het bijzonder paragraaf 8, overtreedt die binnen het kader van deze website worden voorzien. Bovendien benadrukt Aspria dat de door de gebruiker op de website ingebrachte gegevens, zowel als e-mail communicatie door de gebruiker doorgestuurd naar bepaalde geadresseerden niet de gezichtspunten van Aspria vertegenwoordigen.

 

9. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer en/of uw e-mailadres kenbaar maakt terwijl u de diensten op onze website gebruikt, dient u te noteren dat Aspria niet aansprakelijk is voor enige eruit voortvloeiende gevolgen. Gedetailleerde persoonlijke gegevens die worden verschaft met het oog op registratiedoeleinden zijn niet inbegrepen in deze bepalingen over publicatie.

 

10. Aspria behoudt zich het recht voor de condities van de huidige website op eender welk moment te wijzigen. U bent gebonden door dergelijke wijzigingen en dient derhalve deze pagina's regelmatig te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van de huidige website voorwaarden.

 

Copyright © Aspria. Alle rechten voorbehouden.
Januari 2011